Algemene voorwaarden voor www.logisticstalents.nl

Op deze pagina vind je de algemene voorwaarden van www.logisticstalents.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Logistics Talents. In deze algemene voorwaarden geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan je aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis, zolang je deze informatie niet kopieert, verspreidt op een andere manier gebruikt of misbruikt. Je mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Logistics Talents is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website te hergebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Logistics Talents.

Logistics Talents streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie of inhoud op deze website onvolledig en/of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en/of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen, zonder enige voorafgaande mededeling. Logistics Talents aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Wijzigingen

Mochten deze algemene voorwaarden wijzigen, dan vind je de meest recente versie van de disclaimer van www.logisticstalents.nl op deze pagina.

Het platform Logistics Talents is opgericht door DON Opleidingen.